Käytämme sivustoillamme evästeitä sivuston toimivuuden varmistamiseksi ja mahdollistaaksemme parhaan käyttökokemuksen.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää evästeistä täältä.

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki  (523/1999) 10 ja 24 §

Laadittu: 15.2.2016

1. Rekisterinpitäjä 
Orion Diagnostica Oy
Y-tunnus: 1855216-1
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Puh: 010 4261

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Vice President, Marketing Gabriella von Flittner
Orion Diagnostica Oy
Koivu-Mankkaan tie 6 B
02200 Espoo
Puh: 010 4261
Sähköposti: 
email_address_Flittner 

3. Rekisterin nimi
Orion Diagnostican yhteistyökumppani-, asiakas- ja markkinointirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tämän rekisterin käyttötarkoituksena on 

 • Orion Diagnostica Oy:n asiakaspalvelujen ja asiakassuhdejohtamisen ylläpito
 • uutiskirjeen tai markkinointimateriaalin lähettäminen
 • Orion Diagnostica Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja suoramarkkinointi käyttäjän luvan ja lakien mukaisesti
 • käyntien ja viestinnän personointi
 • Orion Diagnostica Oy:n tuotteiden ja palvelujen toimitusten edistäminen, toimien edistäminen ja olemassa olevien toimien, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • Orion Diagnostica Oy:n tuotteiden ja palvelujen toimitusten edistäminen julkaisemalla tietoja Orion Diagnostica Oy:n sisällä ja Orion Diagnostica Oy:n ja sen valtuutettujen jälleenmyyjien ja liikekumppanien välillä
 • Orion Diagnostica Oy:n lakisääteisten henkilötietohallintavelvoitteiden noudattaminen- yhteystietopyyntöihin vastaaminen.

Orion Diagnostica Oy ei julkaise kerättyjä tietoja markkinointitarkoituksissa muille kuin Orion-konsernille ja sen valtuutetuille jälleenmyyjille ja muille liikekumppaneille.

5. Rekisterin tietosisältö
Tämän palvelun kautta voidaan kerätä seuraavia tietoja: 

 • käyttäjän nimi, käyttäjän yritys tai muu yhteisö, yrityksen/yhteisön osoite, käyttäjän asema yhteisössä, käyttäjän puhelinnumero, käyttäjän sähköpostiosoite
 • käytössä olevien instrumenttien sarjanumero/t, käytössä olevat tuotteet, käytössä olevien tuotteiden ja palvelujen tiedot
 • tiedot käyttäjän maantieteellisestä sijainnista ja kotipaikasta, käyttäjän verkkoselaimen merkistä ja tyypistä sekä käyttäjän nykyisestä IP-osoitteesta
 • tiedot postituslistojen tai markkinointimateriaalin tilauksista
 • asiakkaiden palaute, käyttäjään liittyvät kyselyt. 

(Orion Diagnostica Oy:n tuotteisiin ja palveluihin, joihin viitataan tästä eteenpäin, voi kuulua kolmannen osapuolen tarjoamia tuotteita ja palveluita, joita Orion Diagnostica Oy myy tai jälleenmyy.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön syöttää itse tietoja itsestään internet-sivustolla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, joihin on pääsy vain tietoon oikeutetuilla. 

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tiedot säilytetään järjestelmissä, joihin on pääsy vain tietoon oikeutetuilla. Tiedot tallennetaan Orion Diagnostica Oy:n suojattuihin sisällönhallintajärjestelmiin (Content Management Systems [CMS]) ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin (Customer Relationship Management [CRM]).  

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Henkilöllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa säännönmukaiset tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Orion Diagnostica Oy:n rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa yllä mainitulle Orion Diagnostica Oy:n yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asianomaisen henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa asianomaisen henkilön yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Asianomainen henkilö voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon.

Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Korjauspyynnöt tulee osoittaa yllä mainitulle Orion Diagnostica Oy:n yhteyshenkilölle.